Centrum Mediacyjne

Przy Izbie Adwokackiej w Katowicach działa Centrum Mediacyjne.

Ośrodek mediacyjny został powołany uchwałą Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w Ka­to­wi­cach z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Celem po­wo­ła­nia Ośrodka jest wy­ko­ny­wa­nie zadań ad­wo­ka­tu­ry, w tym świadcze­nie pomocy prawnej, za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zalety mediacji to m.in. szybkość postępowania, niższe niż sądowe koszty postępowania, minimum formalności, poufność, kontrola nad decyzją kończącą spór oraz możliwość zacho­wa­nia pra­wi­dło­wych relacji pomiędzy zwa­śnio­ny­mi stronami.

Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego.

Członkami Centrum Mediacyjnego są Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie. Mediatorzy posiadają stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności.
Największym atutem Ośrodka jest fakt, iż mediacja jest prowadzona w sposób profesjonalny przez osoby, które posiadają wiedzę prawniczą.

Adwokaci- Mediatorzy- prowadzą mediacje zarówno na podstawie umów jak również na podstawie skierowań sądów powszechnych.

Menu