Komunikat o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Popularne tagi: ustawa

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,

uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg zmian, przy czym z punktu widzenia naszej praktyki szczególnie istotne są zmiany w tzw. ustawie antycovidowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,   innych   chorób   zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – tj. art. 4 nowelizacji.

Istotne elementy nowelizacji odnośnie kpc:

 • rozprawy online stają się regułą,
 • w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego,
 • udział w posiedzeniu zdalnym będzie możliwy także w budynku sądu, ale tylko na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5  dni przed  wyznaczonym  terminem  posiedzenia  zdalnego,
 • w  pierwszym  piśmie  procesowym  wnoszonym  przez  adwokata,  radcę prawnego,  rzecznika  patentowego  lub  Prokuratorię  Generalną  Rzeczypospolitej Polskiej po wejściu w życie nowelizacji podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo  stanu  epidemii  ogłoszonego  z  powodu  COVID-19  oraz  w  ciągu  roku  od odwołania ostatniego z nich, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego  obsługującego  postępowanie  sądowe,  sąd  doręcza adwokatowi,   radcy   prawnemu,   rzecznikowi   patentowemu   lub   Prokuratorii   Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  pisma  sądowe  poprzez  umieszczenie  ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu,
 • datą  doręczenia  jest  data  zapoznania  się  przez  odbiorcę  z  pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Doręczenie  pisma  za  pośrednictwem  portalu  informacyjnego  wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego,
 • nowelizację w powyższym zakresie stosuje się także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji,,
 • sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sąd rozpoznawał w składzie  innym  niż  jednego  sędziego,  w  dalszym  ciągu  prowadzone  są  przez  tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji,
 • ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
 • w chwili obecnej brak nowych funkcjonalności w portalu informacyjnym,
 • należy zweryfikować dostępy do portalu informacyjnego  w Kancelarii aby przed 2 lipca 2021 odłączyć osoby, które nie mają prawa do odbierania pism (np. osoby , które dotychczas miały  wgląd w pisma ale nie były  upoważnione do odbioru – pracownicy sekretariatu),
 • warto przeprowadzić wewnętrzne szkolenia pracownikom sekretariatu ze skutków doręczeń,
 • należy zwrócić uwagę na wypowiedzenie pełnomocnictw, gdy sprawa przypisana była do konkretnego pełnomocnika, a następuje zmiana jego miejsca pracy.

W załączeniu:

 1. podsumowanie najważniejszych elementów nowelizacji ze strony prezydent.pl
 2. tekst ustawy – na moment sporządzenia niniejszego komunikatu nie jest ona jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content