Komunikat w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich

Popularne tagi: egzamin

Kandydaci zainteresowani wpisem na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach powinni złożyć w terminie do 16 października 2023 roku:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich własnoręcznie podpisany przez kandydata – wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz § 3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej). Wniosek skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach można złożyć w sekretariacie referatu aplikacji adwokackiej, znajdującym się pod adresem: 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 17( 2 piętro ), czynnym w poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-18.00, we wtorek i środę w godz. 9.00-16.00 i w piątek w godz. 9.00-14.00;
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru karnego – zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 5 ustawy – Prawo o adwokaturze, do wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich dołącza się aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). Informację z KRK można uzyskać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. Kandydat, w przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego musi dołączyć nośnik danych ( pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Informujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru karnego” nie jest dokumentem (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web).;
  3. oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postepowanie karne i/lub dyscyplinarne – podpisane przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze );
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze );
  5. dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa tj. podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra. Obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu.

Prosimy nadto o złożenie: oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu kandydata, w dacie złożenia tego oświadczenia w stosunku umownym o charakterze umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo w stosunku zatrudnienia na jakiejkolwiek podstawie umownej, mianowania, wyboru itp. Odnośnie kandydatów, którzy w tych oświadczeniach potwierdzą pozostawanie w stosunkach prawnych, o których mowa wyżej, prosimy o podanie informacji o nazwie i adresie pracodawcy (zleceniodawcy), czasowym wymiarze tego zatrudnienia (lub godzinowego wymiaru obowiązków) – pełnionej funkcji lub stanowisku oraz zakresie i charakterze wykonywanych obowiązków;

pisemnego oświadczenia czy w roku 2023 kandydat ubiegał się o przyjęcie na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i czy zamierza rozpocząć tę aplikację, ewentualnie czy kandydat jest obecnie na aplikacji ogólnej lub innej aplikacji prawniczej;

Do pobrania:
Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich
Oświadczenie o posiadaniu praw publicznych

Skip to content