Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Popularne tagi: posiedzenia ORA

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie stanowisko wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego:

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe.

Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa oraz porządku prawnego. Żaden z organów państwa, w tym również Adwokatura, jako organizacja samorządowa działająca w celu przestrzegania ładu i porządku prawnego oraz ochrony praw obywateli, nie może pozostawić bez odzewu rażących naruszeń podstawowych gwarancji ustrojowych, jaką jest prawo do sądu, którego fundament stanowi niezawisłość i bezstronność sędziów w orzekaniu, co zabezpiecza przysługujący im w tym zakresie immunitet.

Bezprawne działania godzące w te instytucje Państwa, w tym niezawisłość Sądu, zasługują na jednoznaczne potępienie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła następujące uchwały:

  • w sprawach osobowych (wpisy na listę adwokatów, skreślenia z listy adwokatów, wpis na listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach), a także w sprawach finansowych – dotyczących wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty składek korporacyjnych i opłat rocznych za aplikację adwokacką;
  • o objęciu patronatem Izby Adwokackiej w Katowicach klasy medialno-prawnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach;
  • o objęciu honorowym patronatem Izby Adwokackiej w Katowicach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Europejskiego „Globalna Wioska”, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w dniu 6 maja 2021 r.;
  • powołano Sekcję Praktyków Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz Przewodniczącego Sekcji – adw. Michała Chochołę;
  • powołano Sekcję Praktyków Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz Przewodniczącego Sekcji – adw. Jacka Barcika; 
  • powołano adw. Remigiusza Sołtysa Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach;
  • w sprawie podziału Komisji Zagranicznej i ds. Kontaktów z Izbą Wiedeńską, poprzez wydzielenie Komisji ds. Kontaktów z Izbą Wiedeńską przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz powołanie Przewodniczącego Komisji – adw. Józefa Foxa;
  • w sprawie połączenia Komisji Wizerunku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach z Komisją Integracji, Sportu i Kultury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz powołania Przewodniczącego – adw. Tomasza Gurdka ,
  • w sprawie wyboru instytucji finansowej na cele realizacji programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Izbie Adwokackiej w Katowicach – PKO Banku Polskiego;
  • w sprawie dodatkowych terminów kolokwiów z prawa cywilnego i prawa karnego -14.06.2021 r. i 17.06.2021 r. (termin rezerwowy).

W posiedzeniu wziął udział adw. Marek Kozielski – Przewodniczący Referatu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, który przedstawił swoje rekomendacje w sprawie zasad wizytowania kancelarii adwokackich w okresie epidemii – pozostawiając do uznania wizytatorów formę prowadzenia wizytacji, a to pytania kierowane do wizytowanych adwokatów drogą elektroniczną/listowną bądź osobiste wizytacje w kancelariach. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, w 2020 r. wstrzymano wizytacje w kancelariach adwokackich. Z tej przyczyny plan wizytacji na rok 2020 nie został zrealizowany i postanowiono przenieść realizację planu na rok 2021.

W posiedzeniu wzięła udział adw. Magdalena Stryja – Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, która zreferowała założenia programowe Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Europejskiego „Globalna Wioska”a także projektu unijnego pn. TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law”Projekt kierowany jest do osób wykonujących zawody prawnicze, a jego celem jest zapoznanie uczestników projektu dyrektywami prawa unijnego i ich stosowaniem w praktyce. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad uczestnictwa zamieszczono na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Katowicach www.adwokatura.katowice.pl

Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu było również zagadnienie jakości i oceny szkoleń aplikantów adwokackich i adwokatów. 

Adw. Grzegorz Kopeć – Kierownik Komisji ds. szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego przedstawił założenia programowe i plany Komisji, dotyczące polepszenia jakości szkoleń, w szczególności poprzez: uruchomienie szkoleń na platformie ZOOM począwszy od maja 2021 r., poszerzenie składu wykładowców oraz tematyki szkoleń, cykliczne spotkania Kierownika Komisji z przedstawicielami samorządu aplikantów adwokackich. 

Na posiedzeniu uczczono pamięć zmarłego adwokata śp. Leszka Mazura.

Termin kolejnego posiedzenia ORA w Katowicach wyznaczono na dzień 27 maja 2021 r.

Z poważaniem,
Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA w Katowicach

Skip to content