Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu grudniu nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w związku z art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.) uchwalono, iż głosowanie członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w sprawach zawartych na Wokandzie spraw na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2020 roku w trybie obiegowym oraz iż zniesiony zostaje obowiązek głosowania tajnego wynikający z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze w sprawach osobowych.

W związku z powyższą regulacją prawną możliwym było kontynuowanie działalności tego z organów Izby Adwokackiej w Katowicach oraz rozpoznawanie wniosków i spraw zgłoszonych przez jej członków oraz kandydatów na członków Naszej Izby.

Wokanda składała się ze spraw ogólnych, spraw osobowych adwokatów i kandydatów na adwokatów, spraw osobowych aplikantów adwokackich i kandydatów na aplikantów adwokackich oraz ze sprawozdania Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ogółem punktów na wokandzie było 18.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła w dniu 18 grudnia 2020 roku dziewięć uchwał w sprawach osobowych, jedną uchwałę z zakresu wykonywania zawodu adwokata (dotyczącą zaufania klienta do adwokata), cztery sprawy zostały przyjęte do wiadomości, jedna sprawa została załatwiona postanowieniem.
Poniżej tekst jednomyślnie podjętej uchwały w sprawie zaufania klienta do adwokata:

Uchwała Nr III.2 z dnia 18.12.2020r.:
„Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach kategorycznie stwierdza, iż fundamentem świadczonej przez Adwokatów pomocy prawnej jest zawsze zaufanie, jakim obdarzają ich Mocodawcy, powierzając im do prowadzenia swoje, często życiowe sprawy.
Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku spraw, niezależnie od tego, czy umocowanie do działania wynika z osobistej decyzji Klienta czy też jego źródłem jest decyzja organów procesowych, jak ma to miejsce w przypadku obrońców czy pełnomocników z urzędu.

Zaufanie będące podstawą relacji Adwokat -Klient jest, oprócz tajemnicy adwokackiej i obrończej, sądownictwa izbowego, etyki i niezawisłości adwokackiej, czynnikiem gwarantującym nie tylko należytą ochronę interesów osobom korzystającym z pomocy Adwokatów, ale także wyznaczającym pozycję ustrojową Adwokatury jako takiej.
Konsekwencją tej zasady jest konstatacja, iż oświadczenie Klienta, niezależnie od formy w jakiej zostało wyartykułowane, wiąże nie tylko Adwokata ale i wszystkich instytucjonalnych uczestników procesu, przez co ze względu na jego istotę, skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem umocowania do działania Adwokata w sprawie, wykluczając jednocześnie możliwość jego kontestowania przez jakikolwiek spośród wymienionych podmiotów, zwłaszcza że mogłoby to prowadzić do ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanego prawa do obrony, którego elementem jest przecież uprawnienie do wyboru Adwokata, również w jego personalnym wymiarze.

Niejako marginalnie wypada wskazać, iż wypowiedzenie umocowania Adwokatowi, z przyczyn o których mowa wyżej, rozciąga się także na jego substytutów, co w konsekwencji wyklucza ustanowienie tych ostatnich pełnomocnikami czy obrońcami z urzędu.

Przestrzeganie zasady, zgodnie z którą zaufanie stanowi podstawę relacji łączących Adwokata z jego Klientem leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, który ze swej natury zawiera w sobie ochronę prawnie chronionych interesów wszystkich jego uczestników”.

Z poważaniem i koleżeńskimi pozdrowieniami,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Wyciąg z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku
[Pobrano 432 razy – 70,08 KB]
Skip to content