Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2020 roku stawili się:

 1. Dziekan ORA – adw. Roman Kusz,
 2. Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł,
 3. Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć,
 4. Sekretarz ORA – adw. Marta Imiołczyk – Porębska,
 5. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk.

Członkowie ORA:

 1. Adw. Jerzy Pinior,
 2. Adw. Rafał Stęchły,
 3. Adw. Stefan Skrzypczak,
 4. Adw. Damian Tomanek,
 5. Adw. Marek Kozielski,
 6. Adw. Łukasz Chmielniak,
 7. Adw. Paweł Koehler.

Na posiedzenie nie stawili się:

 1. Adw. Leszek Cholewa,
 2. Adw. Bartłomiej Jakubczyk,
 3. Adw. Magda Jasiewicz,
 4. Adw. Marcin Szulik,

Adw. Henryk Stabla – członek NRA,
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Marcin Nowak
Adw. Michał Synoradzki – członek NRA,

Nadto stawili się:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski,
Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Tadeusz Hassa.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach złożył zebranym sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Adwokaturze i w stosunku do jej członków, od ostatniego posiedzenia Rady.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła następujące uchwały:

– w sprawie terminu zebrania adwokatów nie wykonujących zawodu celem wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach – termin zebrania 31.03.2020r. godz. 16.00,

– w sprawie terminów konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich (18 i 19.03.2020r. – eliminacja, 2.04.2020r. – finał),

– w sprawie sprawdzianów i kolokwiów dla aplikantów adwokackich wszystkich roczników szkoleniowych,

– na wniosek Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w sprawie diet w roku 2020:

a) Dziekana adw. Romana Kusz – 6.000,00 zł brutto,

b) Wicedziekana adw. Grzegorza Kopeć – 4.500,00 zł brutto,

c) Wicedziekana adw. Andrzeja Dzięcioł – 2.250,00 zł brutto,

d) Skarbnika adw. Anny Barczyk – 2.000,00 zł brutto,

e) Sekretarza adw. Marty Imiołczyk – Porębskiej – 3.000,00 zł brutto,

f) Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich – 3.000,00 zł brutto w miesiącach od stycznia do czerwca i od września do grudnia,

g) członków komisji przeprowadzających kolokwia i sprawdziany dla aplikantów adwokackich (część ustna) – 1.000,00 zł netto,

h) przewodniczących komisji przeprowadzających kolokwia i sprawdziany dla aplikantów adwokackich (część ustna) – 1.500,00 zł netto,

i) członków komisji przeprowadzających kolokwia dla aplikantów adwokackich (część pisemna) – 60,00 zł netto za dokonanie oceny jednej pracy pisemnej,

j) wynagrodzenie dla wykładowców biorących udział w szkoleniu aplikantów adwokackich ustalić wynagrodzenie, którego koszt wyniesie 296,50 zł brutto za opracowanie zagadnień i materiałów na potrzeby zajęć z aplikantami w ramach jednej jednostki godzinowej zajęć szkoleniowych (45 minut),

k) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Paweł Ciemniewski – 1.000,00 zł brutto,

l) Kierownik Zespołu Wizytatorów adw. Marek Kozielski – 500,00 zł brutto,

ł) Kierownik Referatu Skarg przy ORA w Katowicach adw. Grzegorz Kopeć – bez wynagrodzenia,

m) Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Marcin Nowak – 2.800,00 zł brutto,

n) Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Tadeusz Hassa – 1.600,00 zł brutto.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła:

Uchwała:

a) Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, podjęła uchwałę następującej treści:

Nieskrępowany dostęp do akt sprawy jest fundamentem należytej reprezentacji klienta przez pełnomocnika i działania obrońcy, jak i podstawą przygotowania adwokata do należytego wykonywania swoich obowiązków.

Z niepokojem obserwujemy zmiany w wewnętrznych regulacjach regulaminowych poszczególnych sądów apelacji katowickiej i krakowskiej reglamentujących zasady zarówno zamawiania akt, możliwości wykonywania z nich fotokopii, jak i ograniczenia czasu pracy czytelni.

Kilkudniowy czas oczekiwania na dostęp do akt, bądź też niedostępność akt w dniu posiedzenia, stanowią istotne ograniczenie w wykonywaniu obowiązków pełnomocnika lub też obrońcy.

Ograniczenia takie stanowić mogą uzasadnioną podstawę wniosku o zmianę terminu posiedzenia, co niepotrzebnie może wydłużać czas postępowania sądowego.

Z tych przyczyn zwracamy się z prośbą o wprowadzenie na obszarze Sądów Apelacji Katowickiej i Krakowskiej jednolitych zasad dostępu, możliwości wykonywania fotokopii akt, czasu pracy czytelni oraz reguł zamawiania akt, uwzględniających realizację należytej ochrony prawnej osób stających przed sądem”.

b)wypis uchwały doręczyć: Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Ministrowi Sprawiedliwości,

c)tekst uchwały zamieścić na stronie internetowej: www.adwokatura.katowice.pl oraz podać do wiadomości publicznej za pośrednictwem środków powszechnego komunikowania się.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła na tym posiedzeniu 35 uchwał w sprawach osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich Naszej Izby oraz 28 spraw adwokatów przyjęła do wiadomości. W dwóch sprawach orzeczono postanowieniem.

 

 

Skip to content