Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku – tryb obiegowy

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu październiku nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15 października 2020 roku na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w związku z art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.) uchwalono, iż głosowanie członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w sprawach zawartych na Wokandzie spraw na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 22-23 października 2020 roku odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 roku w trybie obiegowym oraz iż zniesiony zostaje obowiązek głosowania tajnego wynikający z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze w sprawach osobowych.

W związku z powyższą regulacją prawną możliwym było kontynuowanie działalności tego z organów Izby Adwokackiej w Katowicach oraz rozpoznawanie wniosków i spraw zgłoszonych przez jej członków oraz kandydatów na członków Naszej Izby.

Wokanda składała się ze spraw ogólnych, spraw osobowych adwokatów, spraw osobowych aplikantów adwokackich oraz ze sprawozdania Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ogółem punktów na wokandzie było 35, zaś spraw aż 79.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła 68 uchwał w sprawach osobowych, jedną uchwałę z zakresu wykonywania zawodu adwokata (dotyczącą tajemnicy adwokackiej i obrończej), 6 spraw zostało przyjętych do wiadomości.

Poniżej tekst jednomyślnie podjętej uchwały w sprawie tajemnicy adwokackiej i obrończej:

Nr IV.3. z dnia 22.10.2020r.

Uchwała:

a) na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

„Izba Adwokacka w Katowicach po raz kolejny wskazuje tajemnicę adwokacką i obrończą za jeden, oprócz sądownictwa samorządowego i niezależności adwokatów z filarów, na którym opiera się ustrojowy model Adwokatury Polskiej.

Izba Adwokacka w Katowicach ponownie z niepokojem zwraca uwagę, iż organy ścigania i sądy, których ustawowym obowiązkiem jest strzeżenie praworządności, zdają się zapominać, iż tajemnica adwokacka i obrończa są instytucjami pomyślanymi nie w interesie adwokatów, ale ich klientów, a nadto, że stanowią one element rzetelnego procesu, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądów Wspólnoty Europejskiej, którą Rzeczpospolita Polska również tworzy.

Nie tracąc z pola widzenia faktu, iż rozstrzygnięcia sądów mają opierać się na prawidłowo poczynionych ustaleniach faktycznych, nie można jednak pomijać faktu, iż ten sam ustawodawca wprowadził do obowiązującego porządku prawnego szereg instytucji, które ograniczają możliwość opierania rozstrzygnięć na wspomnianej zasadzie, a instytucja tajemnicy jest tylko jedną z nich. Tytułem przypomnienia, Izba Adwokacka w Katowicach wskazuje, że tajemnica związana z wykonywaniem zawodu adwokata w swoim materialnym znaczeniu nie ogranicza się jedynie do kwestii przesłuchania, ale dotyczy między innymi informacji zawartych w dokumentach oraz wszelkich kontaktów z klientami, również w formie telefonicznej”.

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, termin kolejnego posiedzenia – listopadowego – nie został jeszcze wyznaczony.

Z poważaniem i koleżeńskimi pozdrowieniami,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Skip to content