Stanowisko ORA w sprawie zmiany regulacji ustawowych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wypełniając ciążący na Adwokaturze ustawowy obowiązek współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich przypomina, że warunkiem rzetelnego i sprawiedliwego procesu jest niezależny sąd, obsadzony przez niezawisłych sędziów.

Za godzące w podstawy konstytucyjnego trójpodziału władzy uznać należy próby regulacji ustawowych przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów pod karą wydalenia z zawodu za czynności orzecznicze związane wprost z wykonywaniem obowiązków sądu, np. polegające na badaniu w ramach kontroli odwoławczej, czy zaskarżone orzeczenie wydał sąd prawidłowo obsadzony. Weryfikowanie rozstrzygnięć sądowych w drodze postępowań dyscyplinarnych może niedopuszczalnie ingerować w kompetencje orzecznicze, wywołując u sędziów tzw. efekt mrożący, co pozbawi obywatela gwarancji, że decyzję w jego sprawie będzie podejmował swobodnie bezstronny sędzia, opierający się wyłącznie na prawie i sumieniu.

Skip to content