Zaufanie jako podstawa relacji adwokata z klientem, uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej wobec praktyki sądów.

Popularne tagi: posiedzenia ORA, uchwała
Izba Adwokacka w Katowicach

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach kategorycznie stwierdza, iż fundamentem świadczonej przez Adwokatów pomocy prawnej jest zawsze zaufanie, jakim obdarzają ich Mocodawcy, powierzając im do prowadzenia swoje, często życiowe sprawy.

Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku spraw, niezależnie od tego, czy umocowanie do działania wynika z osobistej decyzji Klienta czy też jego źródłem jest decyzja organów procesowych, jak ma to miejsce w przypadku obrońców czy pełnomocników z urzędu.
Zaufanie będące podstawą relacji Adwokat -Klient jest, oprócz tajemnicy adwokackiej i obrończej, sądownictwa izbowego, etyki i niezawisłości adwokackiej, czynnikiem gwarantującym nie tylko należytą ochronę interesów osobom korzystającym z pomocy Adwokatów, ale także wyznaczającym pozycję ustrojową Adwokatury jako takiej.

Konsekwencją tej zasady jest konstatacja, iż oświadczenie Klienta, niezależnie od formy w jakiej zostało wyartykułowane, wiąże nie tylko Adwokata ale i wszystkich instytucjonalnych uczestników procesu, przez co ze względu na jego istotę, skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem umocowania do działania Adwokata w sprawie, wykluczając jednocześnie możliwość jego kontestowania przez jakikolwiek spośród wymienionych podmiotów, zwłaszcza że mogłoby to prowadzić do ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanego prawa do obrony, którego elementem jest przecież uprawnienie do wyboru Adwokata, również w jego personalnym wymiarze.

Niejako marginalnie wypada wskazać, iż wypowiedzenie umocowania Adwokatowi, z przyczyn o których mowa wyżej, rozciąga się także na jego substytutów, co w konsekwencji wyklucza ustanowienie tych ostatnich pełnomocnikami czy obrońcami z urzędu.
Przestrzeganie zasady, zgodnie z którą zaufanie stanowi podstawę relacji łączących Adwokata z jego Klientem leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, który ze swej natury zawiera w sobie ochronę prawnie chronionych interesów wszystkich jego uczestników”.

Wyciąg z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku
[Pobrano 488 razy – 70,08 KB]
Skip to content