Newsletter – klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1), tzw. RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Adwokacka w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17, 40 – 079 Katowice.
 2. Zakres danych osobowych obejmuje wyłącznie adres poczty elektronicznej podany przez adwokata w Izbie Adwokackiej w Katowicach.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania newslettera Izby Adwokackiej w Katowicach zawierającego informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Izbę Adwokacką w Katowicach, inne Izby Adwokackie w Polsce, Naczelną Radę Adwokacką, Uniwersytety i inne instytucje. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu informacji handlowych i marketingowych, a także nie będą udostępniane w takich celach innym podmiotom.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji ustawowych zadań adwokatury określonych w przepisach ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze.
 5. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi za pośrednictwem którego jest wysyłany newsletter, osobom prowadzącym newsletter, podmiotom serwisującym urządzenia, w których dane osobowe są przetwarzane oraz świadczącym inne usługi informatyczne wymagające dostępu do danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.
 8. Subskrybentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania danych, prawo do ich usunięcia po ustaniu celu, w którym były przetwarzane, prawo do ograniczenia przetwarzania.
 9. Subskrybentom nie przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. W celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania innych informacji, prosimy o kontakt z administratorem listownie, telefonicznie pod numerem32 259 82 50 lub na adres poczty elektronicznejsekretariat@adwokatura.katowice.pl
 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne  do otrzymywania newslettera z Izby Adwokackiej w Katowicach.
 14. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

{unsubscription_url}

Skip to content