Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 20 lutego 2020 roku stawili się:

 1. Dziekan ORA – adw. Roman Kusz,
 2. Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł,
 3. Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć
 4. Sekretarz ORA – adw. Marta Imiołczyk – Porębska,
 5. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk,

Członkowie ORA:

 1. Adw. Jerzy Pinior,
 2. Adw. Marcin Szulik,
 3. Adw. Stefan Skrzypczak,
 4. Adw. Leszek Cholewa,
 5. Adw. Rafał Stęchły,
 6. Adw. Marek Kozielski,
 7. Adw. Łukasz Chmielniak,
 8. Adw. Paweł Koehler.

Na posiedzenie nie stawili się:

 1. Adw. Damian Tomanek,
 2. Adw. Magda Jasiewicz,
 3. Adw. Bartłomiej Jakubczyk.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Tadeusz Hassa.

Nadto stawili się:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski,

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Marcin Nowak

Adw. Michał Synoradzki – członek NRA,

Adw. Henryk Stabla – członek NRA, Skarbnik NRA

Adw. Paweł Matyja – rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach złożył zebranym sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Adwokaturze i w stosunku do jej członków, od ostatniego posiedzenia Rady.

W ostatnich dniach Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach polecił poinformować w formie e-mail wszystkich adwokatów o planowanych przez Naczelną Radę Adwokacką zmianach w Kodeksie Etyki. Projekt tych zmian został przesłany wszystkim członkom Naszej Izby. W odpowiedzi na powyższe jedynie dwóch adwokatów złożyło swoje uwagi do projektu w formie e-mail.

Na posiedzeniu ORA w Katowicach bardzo szczegółowo na temat tego projektu wypowiedzieli się wszyscy członkowie ORA oraz Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach jak i członkowie NRA: adw. Henryk Stabla i adw. Michał Synoradzki.

Zmiany ocenione zostały krytycznie, albowiem projektodawcy ponownie nie uniknęli wewnętrznej niespójności poszczególnych paragrafów Zbioru ze sobą, nie przeprowadzili analizy zagrożeń jakie mogą wiązać się na przyszłość czy to z uchyleniem niektórych z dotychczasowych zakazów lub nakazów jak i wprowadzeniem zapisów rozszerzających swobodę adwokatów np. w zakresie reklamy. Powyższy projekt, gdyby został przyjęty w tym kształcie, zagraża również tajemnicy adwokackiej w jej obecnym i nienaruszalnym w ocenie członków ORA w Katowicach kształcie. To zaś będzie wywoływało daleko niekorzystne skutki dla naszych klientów a zarazem i dla zaufania społeczeństwa do całej Adwokatury.

Dyskusja była burzliwa, a głos zabrali w kolejności:

Adw. Michał Synoradzki – zgłaszał krytyczne uwagi do tego projektu,

Adw. Marcin Nowak – zgłaszał krytyczne uwagi do tego projektu,

Adw. Henryk Stabla – zgłaszał krytyczne uwagi do tego projektu,

Adw. Anna Barczyk – zgłaszała krytyczne uwagi do tego projektu,

Adw. Stefan Skrzypczak – zgłaszał krytyczne uwagi do tego projektu,

Adw. Roman Kusz – zgłaszał krytyczne uwagi do tego projektu w szczególności w części dotyczącej tajemnicy adwokackiej,

Adw. Paweł Ciemniewski – zgłaszał krytyczne uwagi do projektu,

Adw. Andrzej Dzięcioł – zgłaszał krytyczne uwagi do projektu,

Adw. Łukasz Chmielniak – wskazywał na konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie Etyki adwokackiej z uwagi na zmiany jakie zachodzą wokół nas w zakresie stosunków międzyludzkich i gospodarczych,

Adw. Leszek Cholewa – wskazywał na konieczność kształtowania zapisów zasad etyki adwokackiej przez lata wykonywania zawodu, dostrzega konieczność ewolucji zasad etyki poprzez przedefiniowanie pojęć jednakże bez rewolucyjnych zmian,

Adw. Marek Kozielski- wskazywał na zbyt krótki okres czasu, jaki NRA dała Okręgowym Radom Adwokackim oraz członkom Adwokatury na zapoznanie się z projektem i wprowadzenie do niego przemyślanych zmian; czas nieproporcjonalny do tego przez który komisja przy NRA pracowała nad tym projektem, albowiem prawie 3 lata, członkowie adwokatury otrzymali jedynie niecały miesiąc na wprowadzenie swoich uwag i zmian, co uznać należy za zbyt krótki czas. Zbyt krótki czas również i na analizę stanowisk poszczególnych ORA jak i szeregowych członków Adwokatury przez Komisję.

Adw. Paweł Koeler – zmiana zasad etyki w proponowanym kształcie doprowadzi do pogorszenia sytuacji Adwokatury,

Adw. Jerzy Pinior – krytyczne uwagi do projektu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła:

Uchwała:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 roku:

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze wskazuje, iż:

Przygotowany przez Komisję Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej projekt Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) wymaga dalszych, przemyślanych i szeroko konsultowanych przez środowisko adwokackie prac legislacyjnych.

Projekt ten w przedstawionym kształcie nie może znaleźć aprobaty.

Wskazać bowiem należy, iż wszelkie zmiany Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu powinny następować w sposób ewolucyjny a nie rewolucyjny, jak to w tym projekcie czynią jego pomysłodawcy.

Przyszłość Adwokatury i Jej Zasad powinna być oparta o doświadczenia wynikające z wykonywania zawodu adwokata przez lata a nie o nieznane dotychczas rozwiązania, których ewentualnych skutków wprowadzenia w życie jak na razie nie poddano żadnym badaniom ani głębokiej analizie.

Zasadnym wydaje się zmiana Zasad Etyki poprzez ewolucyjne przedefiniowanie pojęć takich jak np. reklama, a nie poprzez całkowite uwalnianie tego zakresu wykonywania zawodu adwokata w celach wyłącznie populistycznych czy też poprzez umniejszanie wagi tajemnicy adwokackiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach rekomenduje nie przystępowanie do pochopnych zmian Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, albowiem podejmowane w tym trybie uchwały spowodują wyłącznie pogorszenie sytuacji adwokatów i całej Adwokatury” .

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła:

Stanowisko:

 1. na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 roku przyjęła następujące stanowisko – jednogłośnie uznając, iż:

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach z niepokojem przyjęła  informację o dokonanym w dniu dzisiejszym akcie agresji podsądnego w stosunku do Sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku – Pani Sylwii Rehlis.

ORA wyraża swoje oburzenie i kieruje do poszkodowanej Pani Sędzi wyrazy współczucia i solidarności.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach stanowczo sprzeciwia się wszelkiemu posługiwaniu się mową  nienawiści podkreślając, iż hejt i przemoc słowna wyzwala tylko negatywne emocje, a w konsekwencji może prowadzić do bezprawnych aktów agresji.

Sędziowie w ostatnim czasie musieli się mierzyć z atakami słownymi formułowanymi w przestrzeni publicznej, a zdarzenie z dnia dzisiejszego pozostaje bez precedensu i budzi nasze zaniepokojenie również w kwestii bezpieczeństwa wszystkich profesjonalnych uczestników postępowań sądowych”.

 1. Informację o podjętym stanowisku oraz jego treść zamieścić na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Katowicach, profilu FB oraz przesłać na ręce Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku.

Stanowisko:

a) na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w trybie obiegowym jedenastoma głosami przyjęła następujące stanowisko – uznając, iż:

„Okręgowa Rada Adwokacka rekomenduje Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej kandydaturę adwokata Mariana Jagielskiego – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15.

Uzasadnienie

Pan adwokat Marian Jagielski wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem zawodowym. Od roku 1985 wykonuje zawód adwokata, reprezentuje interesy klientów, również w sprawach karnych. Kandydata na członka cechuje poczucie sprawiedliwości i wyczucie w ochronie interesów pokrzywdzonych.

Adwokat Marian Jagielski posiada także doświadczenie w sprawach samorządowych, a pełnienie przez niego funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu wskazuje na znajomość funkcjonowania administracji.

Kandydatura adwokata Mariana Jagielskiego zasługuje na poparcie, albowiem stanowić będzie merytoryczne wsparcie w pracach Komisji”.

b) Informację o podjętym stanowisku oraz jego treść przesłać do Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysław Rosati.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła nadto na tym posiedzeniu 63 uchwały w sprawach osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich Naszej Izby oraz 18 spraw adwokatów przyjęła do wiadomości. W dwóch sprawach orzeczono postanowieniem.

 

 

Skip to content