Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku – tryb obiegowy

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokacki,

W dniu 21 maja 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu ubiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania.

Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 21.05.2020r. zostało poprzedzone uchwałą ORA w Katowicach z dnia 15.05.2020r. znoszącą wymóg głosowania tajnego w sprawach osobowych wynikający z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustalającą głosowanie członków w/w organu w trybie obiegowym w dniu 21.05.2020r. na podstawie przesłanej w formie elektronicznej wokandy. Przeprowadzenie w tym trybie procedowania było możliwe na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z art. 14 h ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374. z późn. zm.).

Zostało pojętych 30 uchwał. Dwadzieścia pięć z nich było uchwałami w sprawach osobowych członków Izby Adwokackiej w Katowicach – zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich oraz byłych członków naszej Izby.

Pięć uchwał dotyczyło spraw ogólnych, a to: wypłaty wynagrodzeń dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, terminu sprawdzianu dla aplikantów adwokackich pierwszego roku szkoleniowego, terminu poprawkowego tego sprawdzianu oraz składów komisji egzaminacyjnych, zmiany statutu Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, powołania Komisji ds. Międzynarodowej Mediacji Przemysłu Modowego Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz powołanie adw. Magdaleny Niewelt na przewodniczącą tej Komisji.

Szczególnej uwagi wymaga uchwała Nr III.3. dotycząca przywrócenia od dnia 1 czerwca 2020 roku dla wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach, na zasadach obowiązujących do dnia 29 lutego 200 roku, obowiązku uiszczania na rzecz Izby Adwokackiej w Katowicach składek korporacyjnych.
Cztery sprawy przyjęto do wiadomości, żadna ze spraw nie została zdjęta z wokandy.
Kolejny termin posiedzenia ORA w Katowicach został wyznaczony na dzień 25 czerwca 2020 roku, zaś jego forma będzie zależała on aktualnie panujących okoliczności.

Z poważaniem,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach

Informacja Dziekana

Szanowni Państwo,
W okresie następującym po ostatnim posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach pracowaliśmy dalej w warunkach zdeterminowanych stanem epidemicznym. Biura Rady funkcjonowały na zasadach przyjętych od początku marca. Wszystkie sprawy adwokatów i aplikantów adwokackich były załatwiane na bieżąco. W związku z akcją dotyczącą wypłaty zaległych wynagrodzeń za „sprawy z urzędu” uzyskaliśmy wiele pism, zarówno z Sądów jak i od adwokatów, które potwierdzają skuteczność prowadzonej akcji. Działania w tym zakresie koordynuje wicedziekan Grzegorz Kopeć , który w oparciu o przesyłaną korespondencję śledzi na bieżąco realizacje zaległości. Wystąpiłem do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach o zmianę zasad wypłaty wynagrodzeń w sprawach karnych z urzędu, tak aby wynagrodzenie to było płatne po zakończeniu postępowania w każdej instancji. Moje stanowisko zostało poparte analizą przepisów w tym zakresie.

Rozpoczęliśmy projekt przebudowy i rozwoju Sądu Polubownego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Za jego realizację odpowiadał będzie adw. Łukasz Frączek.
Minister Sprawiedliwości zaproponował nowy termin egzaminu adwokackiego, który miałby się odbyć w dniach od 23 do 26 czerwca br. W związku z powyższym przedstawiliśmy Ministerstwu oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej nasze stanowisko oraz podzieliliśmy się szeregiem pytań i wątpliwości, jednocześnie przedsięwzięliśmy szereg kroków zmierzających do zapewnienia możliwości realizacji egzaminu we wskazanym wyżej terminie. Chcemy aby egzamin ten był przeprowadzonym w terminie bezpiecznym dla jego uczestników przy zapewnieniu najwyższej gwarancji bezpieczeństwa dla ich zdrowia. W związku z faktem iż od początku czerwca, przypuszczalnie, Sądy przystąpią do pracy w szerokim zakresie, wystąpiłem do Prezesów Sądów naszej Apelacji z zapytaniem jakie zostały wprowadzone procedury i zasady bezpieczeństwa .
Zapytałem także o zmianę systemu pracy sądów i wprowadzenie systemy dwuzmianowego. Od Prezesów Sądów na bieżąca spływają informacje na temat wprowadzonych procedur i środków bezpieczeństwa oraz zapewnienia że nie wprowadza się systemu dwuzmianowego.

Wykłady dla aplikantów adwokackich odbywają się w trybie online i z cała pewnością zachowamy ten sposób szkolenia do końca czerwca. Prowadzimy także szkolenia online dla adwokatów.

Swoje wykłady dla naszych adwokatów przeprowadzili już adw. Joanna Parafianowicz, adw. prof. Maciej Gutowski, SS0 Grzegorz Karaś, a już w najbliższą sobotę odbędzie się szkolenie z kompetencji miękkich, które poprowadzi pan Wojciech Gabryelczyk.Z satysfakcją należy zauważyć, że szkolenia online cieszą się coraz większą popularnością.
Z zachowaniem wszystkich środków ostrożności odebrałam ślubowanie adwokackie od 5 osób.
Z przykrością informujemy, że w wieku lat 91 zmarł adwokat Roman Kozłowski, którego pogrzeb odbyła się 14 maja w Katowicach. W pogrzebie uczestniczyłem wraz z wicedziekanem Grzegorzem Kopciem.

W wieku zmarł 94 zmarł również adw. Czesław Cekiera, którego pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę w Kędzierzynie Koźlu.
Z nadzieją, że kolejne posiedzenie Rady będzie mogło odbyć się już w siedzibie Rady życzę Państwu dużo zdrowia.

Adw. Roman Kusz
Dziekan

Skip to content