Aktualności i ogłoszenia

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie stanowisko wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych…
posiedzenia ORA

Stanowisko ORA Katowice wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego

Izba Adwokacka w Katowicach
Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie poniższe stanowisko: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe. Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa oraz porządku prawnego.…
posiedzenia ORA

Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Na posiedzeniu dokonano wyboru Prezydium ORA w Katowicach, w składzie: Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan ORA, Adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Wicedziekan ORA, Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA, Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz ORA, Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA. Na stanowisko Kierownika Referatu skarg i wniosków oraz na stanowisko…
posiedzenia ORA

Prezydium Rady

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci, Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 4 marca 2021 roku,  jej członkowie dokonali wyboru składu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej. W skład Prezydium ORA w Katowicach, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy Prawo  o Adwokaturze z dnia 26.05.198r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), wchodzą: wicedziekan – adwokat Marta Imiołczyk-Porębska,…
posiedzenia ORA

Zaufanie jako podstawa relacji adwokata z klientem, uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej wobec praktyki sądów.

Izba Adwokacka w Katowicach
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach kategorycznie stwierdza, iż fundamentem świadczonej przez Adwokatów pomocy prawnej jest zawsze zaufanie, jakim obdarzają ich Mocodawcy, powierzając im do prowadzenia swoje, często życiowe sprawy. Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku spraw, niezależnie od tego, czy umocowanie do działania wynika z osobistej decyzji Klienta czy też jego źródłem jest decyzja organów procesowych, jak ma to miejsce w przypadku obrońców czy pełnomocników z urzędu.…
posiedzenia ORA, uchwała

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach w dniach 17-18 grudnia 2020 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu grudniu nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku na zasadzie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze…
posiedzenia ORA

Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku – tryb obiegowy

Izba Adwokacka w Katowicach
SPRAWOZDANIE OGÓLNE sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 22 października 2020 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COVID19, posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w miesiącu październiku nie miało formy stacjonarnej, ale sprawy zostały wprowadzone na wokandę i głosowane w trybie obiegowym. Uchwałą Okręgowej Rady…
posiedzenia ORA

Uchwała z dnia 06.08.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, dostrzegając systemowy problem wymiaru sprawiedliwości, dotyczący prokuratury i sądów powszechnych, związany ze stosowaniem i przedłużaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 roku jednogłośnie podjęła uchwałę, której treść zamieszczamy w załączeniu. Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 06.08.2020 r. [Pobrano 724 razy – 51,34 KB]
posiedzenia ORA

Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej 06.06.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
W ostatnia sobotę, 6 czerwca odbyło się posiedzenie naczelnej Rady Adwokackiej. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Trwało wiele godzin i miało bardzo bogaty porządek obrad. Naszą Izbę reprezentował Dziekan Roman Kusz oraz członek NRA Michał Synoradzki oraz skarbnik NRA Henryk Stabla. W ramach posiedzenia procedowano uchwałę oprotestowującą zdalne posiedzenia aresztowe. Jej treść przedstawiamy w załączeniu.…
posiedzenia ORA

Archiwum ogłoszeń

Skip to content