Komunikat – dot. składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich

Izba Adwokacka w Katowicach

KANDYDACI ZAINTERESOWANI WPISEM NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH POWINNI ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU:

1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich własnoręcznie podpisany przez kandydata –
wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz § 3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej). Wniosek skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach składa się w sekretariacie referatu aplikacji adwokackiej, znajdującym się pod adresem: 40-079  Katowice, ul. Gliwicka 17( 2 piętro ), czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-18.00, w piątek w godz. 8.00-14.00;

2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru karnego – zgodnie z treścią art. 68 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 5 ustawy – Prawo o adwokaturze, do wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich dołącza się aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). Informację z KRK można uzyskać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. Kandydat, w przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego musi dołączyć nośnik danych ( pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Informujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru karnego” nie jest dokumentem (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web).;

3. oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postepowanie karne i/lub dyscyplinarne – podpisane przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze );

4. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze );

5. dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa tj. podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra.
Obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu. W przypadku ukończenia studiów prawniczych poza Rzecząpospolitą Polską, należy złożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prawniczych, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; np. odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów wyższych lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawnych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp. (art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze). W przypadku kandydata, który  przedstawi dokument ukończenia

zagranicznych studiów prawniczych wskazać należy, że zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), dyplom ukończenia studiów za graniczą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Gdy brak jest tej przedmiotowej umowy międzynarodowej, określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, kandydat powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie dotyczące nostryfikacji jego dyplomu (art. 327 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Prosimy nadto o złożenie:

– oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu kandydata, w dacie złożenia tego oświadczenia w stosunku umownym o charakterze  umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo w stosunku zatrudnienia na jakiejkolwiek podstawie umownej, mianowania, wyboru itp. Odnośnie kandydatów, którzy w tych oświadczeniach potwierdzą pozostawanie w stosunkach prawnych, o których mowa wyżej, prosimy o podanie informacji o nazwie i adresie pracodawcy (zleceniodawcy), czasowym wymiarze tego zatrudnienia (lub godzinowego wymiaru obowiązków) – pełnionej funkcji lub stanowisku oraz zakresie  i charakterze wykonywanych obowiązków;

pisemnego oświadczenia czy w roku 2020 kandydat ubiegał się o przyjęcie na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i czy zamierza rozpocząć tę aplikację, ewentualnie czy kandydat jest obecnie na aplikacji ogólnej lub innej aplikacji prawniczej;

– kandydat może złożyć wraz z  wnioskiem o wpis na listę aplikantów adwokackich pisemne rekomendacje dwóch osób, w tym w miarę możliwości od adwokata wpisanego na listę adwokatów Katowickiej Izby Adwokackiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina także, że zgodnie z art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt 1) powołanej na wstępie ustawy – Prawo o adwokaturze, obowiązkiem Rady Adwokackiej jest ustalenie czy kandydat do wpisu na listę aplikantów adwokackich jest osobą nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków aplikanta adwokackiego. Badanie tej przesłanki wpisu może wiązać się z koniecznością udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej przez kandydata dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W przypadku jeżeli kandydat na aplikanta spełniający warunki do wpisania na listę aplikantów adwokackich Izby poczynił już obecnie ustalenia z którymkolwiek z adwokatów – członkiem Katowickiej Izby Adwokackiej, dotyczące zgody tego adwokata na podjęcie się  w stosunku do niego obowiązków patrona na czas odbywanej aplikacji – prosimy też  o przekazanie takiej informacji, dołączając do niej stosowne oświadczenie pochodzące od tego adwokata (promesa objęcia patronatem).

Skip to content