Komunikat  – informacje dotyczące egzaminu adwokackiego

Popularne tagi: egzamin
Izba Adwokacka w Katowicach

Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w hali MOSIR z Zabrzu przy ul. Matejki 6 i zostanie przeprowadzony przez dwie komisje egzaminacyjne.

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie, które zostało wysłane pocztą listem poleconym,  w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Przypominamy o obowiązku zdających do zapoznania się z danymi dotyczącymi wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji, Instrukcją obsługi Aplikacji oraz jej wersją demonstracyjną i wszystkimi zalecaniami, które zostały ogłoszone na stronie internetowej MS i ORA w Katowicach.

PRZYPOMINA SIĘ ZDAJĄCYM, ABY BATERIE W ICH KOMPUTERACH BYŁY SPRAWNE I NAŁADOWANE – nie można wykluczyć zdarzeń losowych, które uniemożliwią korzystnie z energii elektrycznej.

Skip to content