Przed jesiennym KZA: o zmianach w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

7 maja 1961 roku, a więc sześćdziesiąt lat temu uchwalono Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu.

Tak to opisuje mec. Zdzisław Krzemiński:
,,w dniu 7 maja 1961 r._NRA na swym plenarnym posiedzeniu uchwaliło w ostatecznym brzmieniu Zbiór za­ sad etyki adwokackiej i godności zawodu. Obejmuje on ostatecznie 7 rozdziałów:
I — Przepisy ogólne,
II — Wykonywanie zawodu,
III— Stosunek do sądów i władz,
IV— Stosunek V— Stosunek VI— Stosunek
do kolegów,
do klientów,
do organów adwokatury,
VII — Przepisy końcowe.
Adwokatura uzyskała wreszcie własny drogowskaz etyczny, niezbędny do wykonywania zawodu. W pracy naszej jakże często zdarzają się sytuacje, w któ­rych odwoływanie się do prostych norm etycznych nic nie wyjaśnia. Musimy w tych warunkach mieć zasadę szczególną, która by nam rozstrzygnęła w spo­sób stanowczy nasuwające się wątpliwości. Te zasady szczególne powstawały – i nawarstwiały się całymi latami, znajdując swój wyraz w uchwałach władz: korporacyjnych, orzecznictwie dyscyplinarnym, orzecznictwie sądowym w spra­wach adwokackich i w zwyczajach zawodowych. Jednakże był to materiał bar­dzo rozproszony i nie usystematyzowany. Konieczne było zebranie tego wszystkiego i opracowanie w krótkim, ale treściwym Zbiorze.”
O Zbiorze Zasad będziemy oczywiście rozmawiać już na jesieni, w czasie drugiej części KZA w Bydgoszczy.
Mamy przyjemność poinformować, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało adwokata Przemysława Stęchłego na funkcję Przewodniczącego Zespółu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
Na wniosek mecenasa Przemysława Stęchłego, dziekan ORA wyznaczył koordynatora z naszej Izby w osobie mecenasa Artura Kosińskiego.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich propozycji zmian ,uwag wprost na adres koordynatora:
O pracach komisji, planowanej dyskusji będą Państwo przez Przewodniczącego i koordynatora na bieżąco informowani.
Skip to content