Vademecum Zatrzymanego

Popularne tagi: zatrzymanie
Criminal in handcuffs

PAMIĘTAJ! MASZ PRAWO DO ADWOKATA! VADEMECUM ZATRZYMANEGO!
Komisja Ochrony Prawnej przygotowała dla Państwa Vademecum Zatrzymanego.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

Kiedy Policja może Cię zatrzymać?

Policja ma prawo zatrzymania wyłącznie jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś/popełniłaś przestępstwo, a dodatkowo wystąpi któraś z poniższych okoliczności:

 1. istnieje uzasadniona obawa Twojej ucieczki lub ukrycia się; —> DLATEGO W RAZIE ROZMOWY Z POLICJĄ NIE UCIEKAJ I NIE PODEJMUJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW!!!;

 2. nie można ustalić Twojej tożsamości; —> DLATEGO OKAŻ POLICJANTOWI DOKUMENT, KTÓRY POZWALA NA USTALENIE TWOJEJ TOŻSAMOŚCI (NP. DOWÓD OSOBISTY)!!!

 3. Istnieją podstawy do przeprowadzenia w Twojej sprawie

postępowania w trybie przyspieszonym, to jest:

  • podejrzenie popełnienia przestępstwa, w sprawie którego prowadzi się dochodzenie;

  • ujęcie sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa

lub bezpośrednio potem;

  • zatrzymanie sprawcy;

  • doprowadzenie przez Policję do sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym w ciągu 48 godzin od ujęcia, chyba że odstąpiono od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia i zapewniono Twoje stawiennictwo w sądzie w odpowiednim miejscu i czasie lub uczestnictwo w czynnościach sądowych za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu w którym przebywasz;

Policja ma prawo zatrzymania wyłącznie gdy zostałeś/ zostałaś ujęta na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli dodatkowo wystąpi któraś z poniższych okoliczności:

 1. zachodzą podstawy do zastosowania wobec Ciebie

postępowania przyspieszonego, to jest gdy wystąpi któraś z poniższych okoliczności:

  • Nie masz stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, a także gdy przebywasz na terytorium RP jedynie czasowo, jeżeli dodatkowo zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione;

  • Jeżeli popełniłeś określone wykroczenie w związku z

imprezą masową, określoną w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych —> PAMIĘTAJ, ŻE ZGROMADZENIE SPONTANICZNE TO NIE JEST IMPREZA MASOWA!!!;

 1. nie można ustalić Twojej tożsamości; —> DLATEGO OKAŻ POLICJANTOWI DOKUMENT, KTÓRY POZWALA NA USTALENIE TWOJEJ TOŻSAMOŚCI (NP. DOWÓD OSOBISTY)!!!

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

Jakie są Twoje uprawnienia?

 1. Policjant musi Cię poinformować o przyczynach zatrzymaniach oraz o przysługujących Ci uprawnieniach, a także ma obowiązek Cię wysłuchać;

 2. Policjant musi Ci przekazać odpis protokołu zatrzymania;

 3. Masz prawo do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie;

 4. Masz prawo do dostępu do pierwszej pomocy medycznej;

 5. Masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza jeżeli nie znasz wystarczająco języka polskiego;

 6. Masz praw o do żądania niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim;

 7. Masz prawo żądać zawiadomienia o swoim zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej Twoim przedsiębiorstwem albo przedsiębiorstwem, za które jesteś odpowiedzialny;

 8. Masz prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeśli przyczyny zatrzymania przestały istnieć bądź upłynął maksymalny czas zatrzymania;

 9. Pamiętaj, że maksymalny czas zatrzymania nie może przekroczyć 48 godzin od chwili zatrzymania, chyba że w tym czasie zostaniesz przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W takim wypadku, sąd musi w ciągu

24 godzin od momentu przekazania doręczyć Ci postanowienie o

 1. Policjant musi Cię poinformować o przyczynach zatrzymaniach oraz o przysługujących Ci uprawnieniach, a także ma obowiązek Cię wysłuchać;

 2. Policjant musi Ci przekazać odpis protokołu zatrzymania;

 3. Masz prawo do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia w kwestii Twojego zatrzymania;

 4. Masz prawo do przejrzenia akt w części dotyczącej przyczyn Twojego zatrzymania;

 5. Masz prawo do dostępu do pierwszej pomocy medycznej;

 6. Masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza jeżeli nie znasz wystarczająco języka polskiego;

 7. Masz prawo do żądania kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim;

 8. Masz prawo do żądania zawiadomienia o zatrzymaniu wskazanej przez Ciebie osoby najbliższej, a także pracodawcy;

 9. Masz prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeśli przyczyny zatrzymania przestały istnieć bądź upłynął maksymalny czas zatrzymania;

 10. Pamiętaj, że czas zatrzymania nie może przekroczyć 24 godzin od chwili zatrzymania, a w w wypadku wszczęcia sprawy w postępowaniu przyspieszonym 48 godzin;

 11. Masz prawo do wniesienia do właściwego sądu zażalenia

na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania, w

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

zastosowaniu tymczasowego aresztowania. W przeciwnym razie musisz zostać zwolniony;

 1. Masz prawo do wniesienia do właściwego sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania, w którym możesz domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania;

 2. Masz prawo dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, zwłaszcza gdy było ono bezzasadne lub nielegalne;

 3. Jeżeli nie jesteś obywatelem polskim masz prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jesteś obywatelem;

 4. Jeżeli nie posiadasz żadnego obywatelstwa, to masz prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym mieszkasz na stałe;

 5. Pamiętaj, że nie masz obowiązku podpisywania protokołu zatrzymania, jednakże w takiej sytuacji funkcjonariusz zaznaczy w nim przyczynę braku podpisu. Jeżeli policjant uniemożliwił Ci kontakt z adwokatem, wskaż tę okoliczność jako przyczynę braku podpisu!

którym możesz domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania;

 1. M a s z p r a w o d o c h o d z e n i a z a d o ś ć u c z y n i e n i a i odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, jeżeli naruszono warunki formalne zatrzymania lub gwarancje prawne związane ze stosowaniem tego środka, a także gdy doszło do zatrzymania mimo braku wystąpienia odpowiednich przesłanek oraz gdy zatrzymanie trwało mimo ustania przesłanek jego dalszego stosowania;

 2. Jeżeli nie jesteś obywatelem polskim masz prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jesteś obywatelem;

 3. Jeżeli nie posiadasz żadnego obywatelstwa, to masz prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym mieszkasz na stałe;

 4. Pamiętaj, że nie masz obowiązku podpisywania protokołu zatrzymania, jednakże w takie sytuacji funkcjonariusz zaznaczy w nim przyczynę braku podpisu. Jeżeli policjant uniemożliwił Ci kontakt adwokatem, wskaż

okoliczność jako przyczynę braku podpisu!

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

Jak się zachować w razie rozmowy z Policją?

1. PRZEDE WSZYSTKIM ZACHOWAJ SPOKÓJ I NIE DAWAJ SWOIM ZACHOWANIEM PODSTAW DO ZATRZYMANIA. JEŻELI IDZIESZ NA PROTEST, TO NIE SPOŻYWAJ ALKOHOLU ANI JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, A TAKŻE NIE BIERZ ZE SOBĄ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGŁYBY ZOSTAĆ UZNANE ZA BROŃ LUB ZA SŁUŻĄCE DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA!!!

2. W RAZIE INTERWENCJI POLICJI NAGRYWAJ TELEFONEM CAŁY JEJ PRZEBIEG, GDYŻ TAKIE NAGRANIE MOŻE SŁUŻYĆ ZA

DOWÓD W TWOJEJ SPRAWIE!!! PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE TWOJE ZACHOWANIE MUSI BYĆ WZOROWE, TO ZNACZY:

NIE UŻYWAJ WULGARYZMÓW;

NIE OBRAŻAJ FUNKCJONARIUSZY;

NIE STAWIAJ OPORU;

NIE WDAWAJ SIĘ W PRZEPYCHANKI Z FUNKCJONARIUSZAMI;

NIE UCIEKAJ, ANI TEŻ NIE PODEJMUJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW;

NIE UTRUDNIAJ POLICJANTOM PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI;

PONIEWAŻ MOŻE CIĘ TO UCHRONIĆ PRZED ZATRZYMANIEM LUB ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA PRZESTĘPSTWO BĄDŹ

WYKROCZENIE, A TAKŻE MA TO ZNACZENIE DLA DOCHODZENIA OCHRONY TWOICH PRAW PRZED SĄDEM W

ZWIĄZKU Z EWENTUALNYM ZATRZYMANIEM;

3. PAMIĘTAJ, ŻE POLICJA MA PEŁNE PRAWO, ABY CIĘ WYLEGITYMOWAĆ, DLATEGO OKAŻ POLICJANTOM SWÓJ DOWÓD

OSOBISTY, PASZPORT BĄDŹ INNY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY FOTOGRAFIĘ, KTÓRY JEST OZNACZONY NUMEREM I

SERIĄ. EWENTUALNIE, JEŚLI ZAPOMNIAŁEŚ WZIĄĆ ZE SOBĄ JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU, PAMIĘTAJ ŻE TWOJA

TOŻSAMOŚĆ MOŻE BYĆ USTALONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA INNEJ OSOBY, KTÓRA POSIADA PRZY SOBIE

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

 1. PAMIĘTAJ, ŻE POLICJANT PRZYSTĘPUJĄC DO WYLEGITYMOWANIA CIĘ MA OBOWIĄZEK PODANIA SWOJEGO STOPNIA SŁUŻBOWEGO ORAZ IMIENIA I NAZWISKA W SPOSÓB, KTÓRY POZWOLI CI NA ZAPISANIE TYCH DANYCH, A TAKŻE PRZYCZYNY PODJĘCIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH. PONADTO NA TWOJE ŻĄDANIE MUSI ON PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ PODJĘCIA DANEJ CZYNNOŚCI. NATOMIAST JEŻELI POLICJANT JEST NIEUMUNDUROWANY, TO MA OBOWIĄZEK OKAZANIA CI LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ, A NA TWOJE ŻĄDANIE MUSI JĄ OKAZAĆ W SPOSÓB, KTÓRY POZWOLI CI NA ODNOTOWANIE TYCH DANYCH. JEŻELI POLICJANCI NIE WYWIĄŻĄ SIĘ ZE SWYCH OBOWIĄZKÓW, TO ZAŻĄDAJ PODANIA TAKICH DANYCH!!!

 1. PO ZAKOŃCZENIU CZYNNOŚCI WYLEGITYMOWANIA, POLICJANT MUSI POUCZYĆ CIĘ USTNIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAŻALENIA NA SPOSÓB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI DO WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO PROKURATORA;

 1. POLICJA MOŻE DOKONAĆ ZATRZYMANIA OSOBY, JEŻELI SPEŁNIONE ZOSTAŁY PRZESŁANKI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO LUB KODEKSU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA, JAK RÓWNIEŻ GDY DANA OSOBA W OCZYWISTY SPOSÓB STWARZA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZKIEGO ORAZ DLA MIENIA. DOKONUJĄC ZATRZYMANIA POLICJANT TAKŻE MA OBOWIĄZEK PODANIA CI SWOJEGO STOPNIA SŁUŻBOWEGO ORAZ IMIENIA I NAZWISKA W SPOSÓB, KTÓRY POZWOLI CI NA ZAPISANIE TYCH DANYCH, A TAKŻE PRZYCZYNY PODJĘCIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH. JEŻELI POLICJANT NIE WYWIĄŻE SIĘ ZE SWYCH OBOWIĄZKÓW, TO ZAŻĄDAJ PODANIA TAKICH DANYCH!!! PONADTO NA TWOJE ŻĄDANIE MUSI ON PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ PODJĘCIA DANEJ CZYNNOŚCI. PAMIĘTAJ, ŻE W TRAKCIE ZATRZYMANIA POLICJA TAKŻE MOŻE CIĘ WYLEGITYMOWAĆ.

 1. POLICJANT DOKONUJĄC ZATRZYMANIA MUSI CIĘ POINFORMOWAĆ O ZATRZYMANIU, A TAKŻE UPRZEDZIĆ O OBOWIĄZKU PODPORZĄDKOWANIA SIĘ WYDAWANYM PRZEZ NIEGO POLECENIOM. PONADTO, POLICJANT MA OBOWIĄZEK UPRZEDZENIA CIĘ O MOŻLIWOŚCI UŻYCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO LUB BRONI PALNEJ. JEŻELI POLICJANT NIE POINFORMUJE CIĘ O ZATRZYMANIU, TO ZAPYTAJ CZY JESTEŚ ZATRZYMANY. UMOŻLIWI CI TO

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

ZORGANIZOWANIE ODPOWIEDNIEJ POMOCY PRAWNEJ Z WYPRZEDZENIEM.

 1. PAMIĘTAJ, ŻE POLICJA MOŻE UŻYĆ ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO WYŁĄCZNIE, GDY WEZWAŁA CIĘ DO ZACHOWANIA ZGODNEGO Z PRAWEM, LECZ NIE PRZYNIOSŁO TO ŻADNEGO EFEKTU I DODATKOWO UPRZEDZIŁA CIĘ O ZAMIARZE UŻYCIA TYCH ŚRODKÓW. POLICJA JEST ZOBOWIĄZANA DO WYBRANIA ŚRODKA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO O NAJMNIEJSZEJ DOLEGLIWOŚCI W STOSUNKU DO STOPNIA ZAGROŻENIA I REALIZACJI CELU ICH UŻYCIA. POLICJANT MA OBOWIĄZEK WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W SPOSÓB WYRZĄDZAJĄCY MOŻLIWIE NAJMNIEJSZĄ SZKODĘ.

 1. W SYTUACJI UŻYCIA PRZEZ POLICJĘ ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM, MASZ PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI NA POLICJANTA DO KOMENDANTA WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI POLICJI LUB DO ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM UPRAWNIEŃ PRZEZ POLICJANTA.

 1. PAMIĘTAJ, ŻE POLICJANT PRZY ZATRZYMANIU OSOBY JEST UPRAWNIONY DO DOKONANIA TZW. SPRAWDZENIA PREWENCYJNEGO, W TYM ZWŁASZCZA DO SPRAWDZENIA, CZY POSIADASZ BROŃ LUB INNE NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY MOGĄCE SŁUŻYĆ DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA. DLATEGO ZACHOWAJ SPOKÓJ I NIE STAWIAJ OPORU, WSKAŻ JEDNAK POLICJANTOWI, ŻE TAKIE SPRAWDZENIE MA BYĆ DOKONANE TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA UZYSKANIA CELU DANEJ CZYNNOŚCI I MUSI SIĘ ODBYĆ W SPOSÓB MOŻLIWIE NAJMNIEJ NARUSZAJĄCY TWOJE DOBRA OSOBISTE. PAMIĘTAJ ZATEM, ŻEBY ZAPYTAĆ POLICJANTA – „JAKI JEST CEL PRZEPROWADZANIA TAKIEJ CZYNNOŚCI?”, BO POMOŻE CI TO OCENIĆ DZIAŁANIA POLICJANTA.

 1. PAMIĘTAJ, ŻEBY ŻĄDAĆ OD POLICJANTA WSKAZANIA DO JAKIEJ JEDNOSTKI POLICJI ZOSTANIESZ PRZEWIEZIONY, PONIEWAŻ TA INFORMACJA MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA CI POMOCY PRAWNEJ. PO PRZEWIEZIENIU

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

DO WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI POLICJI, BĘDĄ PODEJMOWANE DALSZE CZYNNOŚCI Z TWOIM UDZIAŁEM, W TYM MIĘDZY INNYMI SPORZĄDZONY ZOSTANIE PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY. WAŻNE JEST, ŻEBY ZAPEWNIĆ ADWOKATOWI MOŻLIWOŚĆ STAWIENIA SIĘ NA POLICJI W TAKIM WYPADKU, GDYŻ TYLKO W TEN SPOSÓB BĘDZIE ON MÓGŁ W PEŁNYM ZAKRESIE PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ TWOICH PRAW.

 1. RAZIE GDYBY DOSZŁO TWOIM WYPADKU DO ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ, ODMAWIAJ SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH SYTUACJI, W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ DOSZŁO DO ZATRZYMANIA, W TYM ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ TAKICH INFORMACJI DO PROTOKOŁU ZATRZYMANIA I NIE PRZYZNAWAJ SIĘ DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA. PAMIĘTAJ, ŻE ODMOWA SKŁADANIA TAKICH OŚWIADCZEŃ TRAKCIE ZATRZYMANIA LUB BRAK PRZYZNANIA SIĘ DO POPEŁNIENIA OKREŚLONEGO CZYNU NIE MOŻE POWODOWAĆ DLA CIEBIE ŻADNYCH NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI!!!

 1. W RAZIE ZATRZYMANIA ŻĄDAJ NIEZWŁOCZNEGO KONTAKTU Z ADWOKATEM, W CELU UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ PORADY PRAWNEJ!!! PAMIĘTAJ, ŻE MASZ DO TEGO PRAWO I POLICJA NIE MOŻE ODMÓWIĆ CI SKORZYSTANIA Z NIEGO! DLATEGO NIE PODPISUJ NICZEGO, ANI TEŻ NIE SKŁADAJ OŚWIADCZEŃ (NP. PRZYZNANIE SIĘ DO WINY, DOKŁADNE OPISANIE ZDARZENIA ITD.) BEZ UPRZEDNIEJ KONSULTACJI Z ADWOKATEM!

 1. W TRAKCIE PROTESTU NIGDY NIE PORUSZAJ SIĘ SAMODZIELNIE!!! ZAWSZE STARAJ SIĘ TRZYMAĆ JAKIEJŚ GRUPY OSÓB. JEŻELI WIDZISZ, ŻE KOGOŚ ZATRZYMANO, TO ZAPYTAJ O JEGO IMIĘ I NAZWISKO ORAZ POSTARAJ SIĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ, GDZIE POLICJA ZABIERA ZATRZYMANEGO, PONIEWAŻ POZWOLI TO NA ZORGANIZOWANIE ODPOWIEDNIEJ POMOCY PRAWNEJ.

 1. ZAPISZ WIDOCZNYM MIEJSCU NA CIELE LUB NA KARTCE NUMER KONTAKTOWY DO ADWOKATA – TEL.

……………………………….

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM

Skip to content