Już wkrótce rozpocznie się bieg terminów!

Popularne tagi: koronawirus, sąd
Izba Adwokacka w Katowicach

UWAGA!
Już wkrótce rozpocznie się bieg terminów!

Sejm 14 maja 2020 uchwalił ostatecznie i przekazał do podpisu prezydentowi ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 1. Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 46 pkt 20 – uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr, czyli przepisy według których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów materialnych oraz bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.
 2. Przepis przejściowy art. 68 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów – od wejścia w życie ustawy(dzień po dniu ogłoszenia). Między innymi z dniem wejścia w życie ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary.
 3. Art. 46 pkt 8 projektu precyzuje także katalog „spraw pilnych” z art. 14a ustawy COVID-19
  Wniosek z tego – nadal pewne sprawy są traktowane jako pilne, natomiast odstępuje się od zawieszenia lub wstrzymania biegu terminów.
 4. Wprowadza się jako zasadę videorozprawyw okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich – chyba, że przeprowadzenie zwykłej rozprawy lub posiedzenia jawnego nie wywoła nadmiernego zagrożenia, przy czym:
  a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w postępowaniu karnym (innych niż obecnie wg kpk)
  b) przed WSA i NSA – videorozprawy; możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym przez WSA (bez prawa sprzeciwu strony)
  c) posiedzenia jawne wg KPC w formie videorozprawy; przeprowadzenie posiedzenia niejawnego wg KPC możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła. Uwaga – pełnomocnicy profesjonalni nie będą pouczani o prawie złożenia sprzeciwu!!
  d) w postępowaniach cywilnych członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
 5. W postępowaniu cywilnym sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie.
 6. Rozszerzenie stosowania art. 374 kpc – rozpoznawanie na posiedzeniu niejawnym także apelacji wniesionych przed 7.11.2019, brak pouczeń dla profesjonalnych pełnomocników w tym zakresie!!
 7. NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to zgodę.

Warto odnotować także:
art. 46 pkt 40 – nowy art. 31zi1 i art. 31zi2 – urlopy płatne dla aplikantów i zwrot opłaty dla osób wycofujących się z egzaminu.
art. 46 pkt 41 – w art. 31zo nowy ust. 2a i 2b – dotyczyć będzie adwokatów niezatrudniających pracowników – zwolnienie z ZUS o ile w lutym 2020 dochód nie przekroczył 7000 zł.

Poniższe zmiany mają charakter trwały, niezależny od stanu epidemii, np.:
art. 1 – dodanie art. 387[1] kc,
art. 2 – dodanie art. 952[1] kpc,
art. 8 – dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,
art. 11 – zmiana USP, delegacja dla MS do określenia rozporządzeniem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowania sądowe.
art. 29 – zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
art. 31 – zmiany Prawa o Prokuraturze
art. 43 – zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm

Opracował adw. Bartosz Przeciechowski

Skip to content