Zgłoszenia do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane kandydowaniem do składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych spełniające kryteria zawarte w art. 67 e Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej na adres sekretariat@adwokatura.katowice.pl oraz na adres Okręgowej Rady Adwokackiej bądź też złożenie dokumentów wprost w biurze rady w godzinach jej urzędowania w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28 czerwca 2023r.

Kandydat powinien do zgłoszenia dołączyć :

  1. oświadczenie kandydata o pełni praw publicznych,
  2. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej ,braku orzeczenia środka karnego,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. życiorys,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe kandydata oraz jego zatrudnienie.

Wykaz kandydatów do Komisji wraz z załącznikami zostanie przesłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w z Katowicach.

Z poważaniem
Adw. Roman Kusz
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Skip to content