Komunikat z przebiegu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 maja 2022 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach odbyło się w dniu 16 maja 2022 r. w trybie zdalnym – za pośrednictwem platformy WZA24.

Zgromadzenie otworzył Dziekan ORA w Katowicach adw. Roman Kusz o godzinie 16.00, przy udziale zalogowanych 335 adwokatów  (21 % uprawnionych do głosowania). W trakcie trwania Zgromadzenia i poszczególnych głosowań, liczba zalogowanych osób ulegała zmianie, osiągając wynik równy 33% uprawnionych do głosowania.

Po otwarciu Zgromadzenia, Dziekan ORA wspomniał adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach zmarłych w latach 2021-2022 i poprosił o uczczenie Ich pamięci minutą ciszy.

Zgromadzenie dokonało wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie:

1. Przewodniczący: adw. Grzegorz Kopeć,

2. Zastępcy Przewodniczącego: adw. Anna Prokopowicz, adw. Henryk Stabla,

3. Członek Prezydium: adw. Marta Imiołczyk-Porębska,

4. Sekretarze: adw. Oleg Marcinowski, adw. Magdalena Niewelt.

W dalszej kolejności, Zgromadzenie dokonało przyjęcia porządku obrad, wyboru Komisji Zgromadzenia: Mandatowej (w składzie: adw. Remigiusz Wąglorz, adw. Zbigniew Wawrzyńczyk), Wnioskowej (w składzie: adw. Anna Barczyk, adw. Leszek Cholewa) i Skrutacyjnej (w składzie: adw. Paulina Rzeszut, adw. Tomasz Gurdek).

Przystąpiono do części sprawozdawczej Zgromadzenia, w ramach której sprawozdania z działalności złożyli kolejno: Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Monika Filipkiewicz, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Tadeusz Hassa, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Anna Barczyk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Paweł Ciemniewski.

Dziekan ORA adw. Roman Kusz złożył podziękowania pracownikom Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach za zaangażowanie podczas pandemii Covid-19, a także adwokatom, którzy włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy.  Przedstawił założenia projektu uchwały o wysokości składki na pokrycie potrzeb Izby, aktualną sytuację finansową Izby, planowane remonty i inwestycje. Złożył podziękowania za ilość zorganizowanych szkoleń dla adwokatów, których w czasie pandemii przeprowadzono więcej, niż przed pandemią. Zwrócił uwagę na działania podejmowane na rzecz adwokatów seniorów, dzieci adwokatów, wydarzenia sportowe i inne służące integracji członków Izby.

Rzecznik Dyscyplinarny adw. Monika Filipkiewicz przedstawiła informacje na temat ilości prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i ich rodzaju, ze wskazaniem na liczbę postępowań prowadzonych z inicjatywy klientów, sądów i prokuratur.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Tadeusz Hassa przedstawił informacje na temat ilości prowadzonych spraw i sposobu ich zakończenia.

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Anna Barczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności, a także rekomendację dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia wysokości składki korporacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Paweł Ciemniewski złożył sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej Izby oraz wyniki oceny tej działalności, a także rekomendację w zakresie projektu uchwały w sprawie wysokości składki na pokrycie potrzeb Izby. Podniósł, iż Izba osiągnęła dodatni wynik finansowy, jednak przy obecnym poziomie składki, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego za rok 2022 nie będzie możliwe.

Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji i głosowań nad złożonymi projektami uchwał.

Wyniki głosowań:

  • uchwała nr 1 w przedmiocie wysokości składki na pokrycie potrzeb Izby w 2022 r. (tj. o podwyższeniu składki) nie została przyjęta (oddano 518 głosów, w tym: 155 głosów „za”, 316 głosów „przeciw”, 47 głosów „wstrzymuję się”);
  • Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zamknięcia rachunkowego Izby Adwokackiej w Katowicach za rok 2021 oraz w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (oddano 504 głosów, w tym: 451 głosów „za”, 15 głosów „przeciw” oraz 38 głosów „wstrzymuję się”);
  • Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie przeznaczenia dochodu Izby ustalonego za rok 2021 na cele statutowe (oddano 475 głosów, w tym: 432 głosy „za”, 11 głosów „przeciw” oraz 32 głosy „wstrzymuję się”);
  • Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Katowicach (oddano 405 głosów, w tym 329 głosów „za”, 22 głosy „przeciw”, 54 głosy „wstrzymuję się”);
  • Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie solidarności z adwokatami ukraińskimi (oddano 380 głosów, w tym: 336 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” oraz 39 głosów „wstrzymuję się”);
  • Zgromadzenie pojęło uchwałę nr 7 w sprawie zakończenia kryzysu praworządności w Polsce (oddano 364 głosów, w tym: 301 głosów „za”, 11 głosów „przeciw” oraz 52 głosy „wstrzymuję się”).

Z uwagi na wyniki głosowania nad uchwałą nr 1, Zgromadzenie nie przystąpiło do głosowania nad uchwałą nr 4 w sprawie w sprawie ustalenia budżetu na 2022 r. oraz wstępnego budżetu na 2023 r. a także w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach do przyznania diet samorządowych. W głosowaniu w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nr 4 oddano 423 głosy, w tym 289 głosów „za”, 68 głosów „przeciw” oraz 66 głosów „wstrzymuję się”.

Przewodniczący Prezydium zarządził zamknięcie Zgromadzenia o godzinie 18:54.

Skip to content