Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach – 16 maja 2022 r.

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

ZAWIADOMIENIE

 I.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

 

na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z  § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i 4, Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19 grudnia 2020r.) oraz Uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr II.2 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

zawiadamia o zwołaniu

Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 16 maja 2022r. o godz. 16.00, w trybie zdalnym –  za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej WZA24, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
 2. przedstawienie przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach kandydatów do Prezydium Zgromadzenia: Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego, dwóch Sekretarzy,
 3. wybór Prezydium Zgromadzenia głosowanie zdalne),
 4. ogłoszenie wyników głosowania nad składem Prezydium Zgromadzenia,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia kandydatów do Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wnioskowej, Skrutacyjnej,
 7. wybór Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wnioskowej, Skrutacyjnej (głosowanie zdalne),
 8. ogłoszenie wyników głosowania nad składem Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wnioskowej, Skrutacyjnej,
 9. sprawozdanie Dziekana,
 10. sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
 11. sprawozdanie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego,
 12. sprawozdanie Skarbnika,
 13. sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 14. dyskusja,
 15. sprawozdania Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 16. głosowania nad uchwałami (głosowanie zdalne):
 17. a) Uchwała nr 1 – w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej na pokrycie potrzeb Izby;
  b) Uchwała nr 2 – w sprawie:
  I zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
  II zatwierdzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia rachunkowego Izby Adwokackiej w Katowicach za rok 2021 obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i informację dodatkową,
  III udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach absolutorium;
  c) Uchwała nr 3 – w sprawie przeznaczenia dochodu Izby Adwokackiej w Katowicach ustalonego za rok 2021 na cele statutowe;
  d) Uchwała nr 4 – w sprawie ustalenia budżetu Izby Adwokackiej w Katowicach na rok 2022 i budżetu wstępnego Izby Adwokackiej w Katowicach na rok 2023 oraz w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach do ustalenia i przyznania diet samorządowych;
  e) w sprawie uchwał przedłożonych przez Komisję Wnioskową;
 18. rozpatrzenie wolnych wniosków,
 19. zamknięcie Zgromadzenia.

II.

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach w dniu 16 maja 2022r. przeprowadzone zostanie w całości za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24.

Uzyskanie dostępu do systemu umożliwiającego udział w obradach i głosowaniach następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła w systemie WZA24, zabieranie głosu w trakcie zgromadzenia następuje poprzez linię telekonferencyjną przy wykorzystaniu zwykłego połączenia telefonicznego (zabezpieczonego kodem PIN), po uprzednim zgłoszeniu się w systemie WZA24 i udzieleniu głosu, połączenie jest słyszalne dla wszystkich pozostałych uczestników Zgromadzenia oglądających transmisję na żywo, co umożliwia czynny udział w dyskusji i wymianę zdań z Przewodniczącym Zgromadzenia.

 

III.

Termin składania pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia upływa w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 24:00 (dzień zamknięcia przyjmowania pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz zgłaszania kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia).

Wnioski i projekty uchwał oraz zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres poczty elektronicznej: barbara.iwaszkiewicz@adwokatura.katowice.pl. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się oddzielnie na każdą z funkcji: członków Prezydium Zgromadzenia, członków Komisji: mandatowej, wnioskowej, skrutacyjnej, wyłącznie na udostępnionym wraz z niniejszym zawiadomieniem formularzu wraz ze zgodą na kandydowanie i oświadczeniem w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV.

Ustala się termin do dnia 12 maja 2022 r. na zawiadomienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach adwokatów oraz wybranych delegatów adwokatów niewykonujących zawodu o zgłoszonych wnioskach i projektach  uchwał oraz danych do logowania.

V.

Znosi się całkowicie wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników zgromadzenia niezbędnej do otwarcia zgromadzenia oraz wymóg udziału w głosowaniu określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia (kworum).

 Do pobrania:

Skip to content