Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 r.

Popularne tagi: posiedzenia ORA

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym.
Na posiedzeniu dokonano wyboru Prezydium ORA w Katowicach, w składzie:

 1. Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan ORA,
 2. Adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Wicedziekan ORA,
 3. Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA,
 4. Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz ORA,
 5. Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA.

Na stanowisko Kierownika Referatu skarg i wniosków oraz na stanowisko Kierownika Komisji szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego powołano adw. Grzegorza Kopcia.

Na stanowisko Przewodniczącego Referatu Wizytatorów powołano adw. Marka Kozielskiego.

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Moniki Filipkiewicz, powołano siedmiu Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego:

 1. adw. Ewa Brodzińska-Nowak,
 2. adw. Katarzyna Orzińska,
 3. adw. Marta Sobocińska-Piecha,
 4. adw. Remigiusz Wąglorz,
 5. adw. Dominik Tabin,
 6. adw. Magdalena Wojdyło-Maj,
 7. adw. Grzegorz Woźniak.

Na posiedzeniu dyskutowano problem składek korporacyjnych pobranych na podstawie pkt I.6 i I.7. Uchwały nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2019 r., procedowanych przez Sąd Najwyższy. Losy postępowania przed SN są na bieżąco monitorowane przez ORA w Katowicach. Wedle poczynionych ustaleń, ostateczne rozstrzygnięcie ma zostać wydane w najbliższych dniach, o czym zostali poinformowani przedstawiciele adwokatów zainteresowanych tym zagadnieniem. W związku z tym, postanowiono o wstrzymaniu się ze zwrotem składek do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez SN, a następnie dokonaniu ich zwrotu lub zaliczeniu na poczet przyszłych składek, stosownie do wyboru zainteresowanych adwokatów.

W związku z małym zainteresowaniem adwokatów przedstawioną ofertą prywatnej opieki medycznej realizowanej przez firmę „LUX-MED” – chęć przystąpienia do programu opieki medycznej zgłosiły dotąd jedynie 32 osoby, to jest ilość nie wystarczająca dla uruchomienia programu – postanowiono ponowić przesłanie oferty do adwokatów drogą elektroniczną (e-mail).

Powołano przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach Komisję ds. Kontaktów z Sądami i Prokuratorami – w organizacji.
Celem działania Komisji jest podejmowanie działań mających na celu ułatwienie i poprawienie jakości współpracy adwokatów i aplikantów adwokackich z sądami, prokuraturami, a także innymi instytucjami i organami, przed którymi adwokaci działają jako obrońcy i pełnomocnicy, a nadto reagowanie na nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych podmiotów.

Na Przewodniczącą Komisji powołano adw. Natalię Klimę-Piotrowską.

Adwokaci zainteresowani pracą w Komisji proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: komisjasip@adwokatura.katowice.pl. Na ten sam adres można zgłaszać wszelkie zastrzeżenia i wnioski co do pojawiających się problemów w praktyce funkcjonowania sądów, prokuratur, a także innych organów i instytucji.
Nadto, mając na uwadze dyskutowany w ostatnich dniach problem funkcjonowania czytelni akt w sądach, który Komisja postanowiła potraktować priorytetowo, na powyższy adres mailowy proszę zgłaszać uwagi i zastrzeżenia co do zasad funkcjonowania czytelni ze wskazaniem, którego sądu problem dotyczy – w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Na posiedzeniu uczczono pamięć zmarłego aplikanta adwokackiego śp. Mariusza Herzoga.

Termin kolejnego posiedzenia ORA w Katowicach wyznaczono na dzień 18 marca 2021 r.

Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA w Katowicach

Skip to content