Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w głosowaniu obiegowym podjęła uchwały związane z wnioskami oraz w sprawach z urzędu, które wpłynęły do Okręgowej Rady i wymagały procedowania.

Głosowanie w trybie obiegowym w dniu 23.04.2020r. zostało poprzedzone uchwałą ORA w Katowicach z dnia 17.04.2020r. znoszącą wymóg głosowania tajnego w sprawach osobowych wynikający z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustalającą głosowanie członków w/w organu w trybie obiegowym w dniu 23.04.2020r. na podstawie przesłanej w formie elektronicznej wokandy. Przeprowadzenie w tym trybie procedowania było możliwe na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z art. 14 h ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374. z późn. zm.).

Zostało podjętych 17 uchwał. Szesnaście z nich było uchwałami w sprawach osobowych członków Izby Adwokackiej w Katowicach – zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich. Jedna uchwała dotyczyła spraw ogólnych.

Dziewięć spraw przyjęto do wiadomości, zaś cztery zostały zdjęte z wokandy celem przygotowania spraw przez autorów wniosków do merytorycznego procedowania przez ORA.

Kolejny termin posiedzenia ORA w Katowicach został wyznaczony na dzień 21 maja 2020 roku, zaś jego forma będzie zależała on aktualnie panujących okoliczności.

W załączeniu znajduje się pismo przygotowane przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, stanowiące sprawozdanie z podejmowanych działań.

Z poważaniem,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach

INFORMACJE DZIEKANA

Po ostatnim posiedzeniu Rady przyszło nam działać w warunkach, jakich nikt się nie spodziewał.
Jeszcze 7 marca wykład dotyczący zmian w procedurze karnej wygłosił prof. Kruszyński, a już od kolejnego tygodnia zaczęły nas dobiegać coraz bardziej niepokojące informacje.

W związku z  ogłoszeniem stanu epidemicznego odwołany został egzamin adwokacki, szkolenie w trybie stacjonarnym, oraz wykłady dla adwokatów. Prace biura rady zostały dostosowane do sytuacji.

Już 10 marca wystąpiłem do Ministra  Sprawiedliwości z pismem w przedmiocie usprawiedliwiania nieobecności adwokatów w trakcie czynności procesowych. Pismo to oraz odpowiedź jest załączona do wokandy.

18 marca wystąpiłem do Prezesów Sądów naszej Apelacji z wnioskiem o wstrzymanie wysyłki pism i wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i  posiedzeń poza sprawami pilnymi. Pismo jest  załączone do wokandy.

Bardzo szybko, bo po niespełna tygodniowej przerwie wznowiliśmy szkolenia dla aplikantów w trybie online, reformując zasady szkolenia i wprowadzając system dostępności wykładów także w trybie off line.

Z naszej inicjatywy, o czym z przyjemnością Państwa informuję, korzystają aplikanci z Bielska- Białej, Częstochowy, Opola, a już  wkrótce dołączą do nas  aplikanci z Białegostoku.

W trybie online odbyło się 17 kwietnia br. szkolenie z nowelizacji kpc ,przeprowadzone przez panią dr Aleksandrę Partyk, a już w najbliższą sobotę będzie można wysłuchać wykładu pani mec. Joanny Parafianowicz.

W systemie online prowadzimy również zajęcia z języka angielskiego dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Zajęcia te  są bezpłatne.

Wspólnie z szefami innych samorządów i stowarzyszeń świata medycyny zawarliśmy porozumienie bez precedensu. Podpisali się epod nim przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

  1. Izby Adwokackiej w Katowicach – Dziekan adw. Roman Kusz

  2. Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – Prezes dr Tadeusz Urban

  3. Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach – Prezes dr Mikołaj Konstanty

  4. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Przewodnicząca dr Anna Janik

  5. Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych – Prezes dr Jarosław Madowicz

  6. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Prezes KRDL Alina Niewiadomska

  7. Członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego – mgr Piotr Szczepański

Jak brzmi preambuła ,,Działając wspólnie, solidarnie, wspierając się, tak jak każdy potrafi najlepiej, nie tylko możemy więcej, ale osiągniemy sukces w walce z pandemią.”
Z ramienia naszej Izby koordynacją współpracy i organizacja pomocy prawnej dla wszystkich medyków zajmuje się Pani mec. Katarzyna Legień.

Dzięki inicjatywie adwokatów naszej Izby , zorganizowałem z nimi wspólnie ,w oparciu o środki pozyskane od sponsora zakup 10 tys. maseczek ochronnych, które w formie darowizny zostały przekazane na rzecz Śląskich szpitali.

Jak Państwo doskonale wiedzą kierując się troską o finanse naszych koleżanek i kolegów podjęliśmy uchwałę o zawieszeniu płatności składek na okres stanu epidemii.
Oprócz nas  uchwałę podobnej treści podjęła  Wielkopolska Izba Adwokacka.

Z tych samych powodów podjąłem inicjatywę związaną z zaległościami w płatnościach za tzw. sprawy z urzędu. Wpierw wystąpiłam do Prezesów Sądów o rozważenie zapłaty wszystkich zaległości i rozważenie płatności należności już po zakończeniu sprawy w danej instancji.

Z niektórych sądów uzyskałem odpowiedź, która jednakowoż nie może być uznana za satysfakcjonujące i w tym zakresie zostaną podjęte dalsze kroki.

Zwróciłem się z prośbą do koleżanek i kolegów o wskazanie zaległości sądów z tytułu spraw z urzędu.136 adwokatów odpowiedziało na pismo wskazują na zaległość w kwocie blisko 650 tys. złotych.

Wicedziekan Grzegorz Kopeć  tabelarycznie opracował zestawienia odnośnie każdego z Sądów,  ja zaś przesłałem to zestawienia zgodnie z właściwością Prezesom z prośba o niezwłoczne uregulowanie zaległości i wskazanie przyczyn nieregulowania należności w poszczególnychprzypadkach.
Z satysfakcja odnotowujemy, że adwokaci w mailach potwierdzają  regulowanie zaległości przez Sądy.

Przedstawiliśmy  także adwokatom możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów w przypadku choroby (w tym także COVID-19).
Podjęliśmy rozmowy w zakresie możliwości dodatkowego ubezpieczenia koleżanek i kolegów w takich firmach jak m.in. Medicower i Luxmed. Biorąc pod uwagę olbrzymie  zainteresowanie ,z jaką  spotkała się ta inicjatywa będziemy oczekiwali szczegółowych ofert.

W załączeniu do wokandy przesyłam Państwu część korespondencji prowadzonej z organami władzy w ostatnim okresie.

Wszyscy chcemy aby jak najszybciej zaistniały warunki umożliwiające normalną pracę sądów i innych jednostek Wymiaru Sprawiedliwości .

Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje aby po 15 maja br. następowało stopniowe odmrażanie pracy Sądów.

Egzamin adwokacki przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności mógłby odbyć w końcu czerwca tego roku.

Pozostaję w nadziei,  ze już niebawem posiedzenie ORA odbędzie się w naszej siedzibie.

Wszystkim Państwu Życzę przede wszystkim zdrowia.

Adw. Roman Kusz
Dziekan
Izby Adwokackiej w Katowicach

Skip to content