Stanowisko ORA Katowice wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła jednogłośnie poniższe stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża kategoryczny sprzeciw wobec czynności podejmowanych przez „Izbę Dyscyplinarną” Sądu Najwyższego co do zasady, a także w odniesieniu do sędziów wykonujących swoje obowiązki służbowe i zawodowe.

Działania takie, jako godzące w niezawisłość sądów, stanowią naruszenie podstawowych zasad państwa prawa oraz porządku prawnego. Żaden z organów państwa, w tym również Adwokatura, jako organizacja samorządowa działająca w celu przestrzegania ładu i porządku prawnego oraz ochrony praw obywateli, nie może pozostawić bez odzewu rażących naruszeń podstawowych gwarancji ustrojowych, jaką jest prawo do sądu, którego fundament stanowi niezawisłość i bezstronność sędziów w orzekaniu, co zabezpiecza przysługujący im w tym zakresie immunitet.

Bezprawne działania godzące w te instytucje Państwa, w tym niezawisłość Sądu, zasługują na jednoznaczne potępienie.

Skip to content