Centrum Mediacyjne

Przy Izbie Adwokackiej w Katowicach działa Centrum Mediacyjne. Ośrodek mediacyjny został powołany uchwałą Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w Ka­to­wi­cach z dnia 22 sierpnia 2013 r. Celem po­wo­ła­nia Ośrodka jest wy­ko­ny­wa­nie zadań Ad­wo­ka­tu­ry, w tym świadcze­nie pomocy prawnej za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego Mediatora, dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zalety mediacji to m.in. szybkość postępowania, niższe niż sądowe koszty postępowania, minimum formalności, poufność, kontrola nad decyzją kończącą spór oraz możliwość zacho­wa­nie pra­wi­dło­wych relacji pomiędzy zwa­śnio­ny­mi stronami.
Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego.

Członkami Centrum Mediacyjnego są Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie. Mediatorzy posiadają stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. Największym atutem Ośrodka jest fakt, iż mediacja jest prowadzona w sposób profesjonalny przez osoby, które posiadają wiedzę prawniczą. Członkowie Ośrodka biorą udział w szkoleniach specjalistycznych, przez co podwyższają stale swoje kompetencje.

Adwokaci-Mediatorzy prowadzą mediacje zarówno na podstawie umów, jak również na podstawie postanowień Sądów.

Mediatorzy Centrum prowadzą również mediacje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym przeprowadzane są mediacje on-line.
Mediacje on-line były szczególnie wykorzystywane w czasie „lockdownu” podczas pandemii COVID-19.

W mieniu Adwokatów-Mediatorów zapraszam Państwa do zapoznania się z listą Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz do skorzystania z ich umiejętności i kwalifikacji.

Nadto zachęcam do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Centrum Mediacyjnego oraz do przeczytania sprawozdania rocznego z pracy Ośrodka.

Z wyrazami szacunku
Adw. Paulina Rzeszut

Kierownik Centrum Mediacyjnego
przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Skip to content