Adwokaci i aplikanci

WYKAZ DOKUMANTÓW O WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE ADWOKACKIM.

Osoby, które ukończyły aplikację adwokacką składają wniosek o wpis do  ORA  właściwej   ze względu na odbycie aplikacji.

Osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej składają wniosek o wpis do ORA właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wykaz dokumentów dla osób składających wniosek o wpis na listę adwokatów po egzaminie adwokackim.

  1. Wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej – podpisane przez kandydata,
  2. Kwestionariusz osobowy- 1 egz.- podpisany przez kandydata,
  3. Życiorys – 1 egz.,- podpisany przez kandydata,
  4. Zdjęcia – 3 szt. do dowodu osobistego lub do paszportu,
  5. Oświadczenia o pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych – podpisane przez kandydata,
  6. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – podpisane przez kandydata,
  7. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – jednocześnie wskazuje się, ze wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej,
  8. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – dotyczy osób urodzonych do dnia 01.08.1972r.
  9. W przypadku aplikantów adwokackich, wobec których prowadzone było postępowanie dyscyplinarne, również informacja o przedmiocie i stanie tego postępowania.

Do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać uchwały o pozytywnie zdanym egzaminie, ponieważ jej odpis znajduje się w aktach osobowych.

WAŻNE DLA OSÓB PO EGZAMINIE ADWOKACKIM BEZ ODBYCIA APLIKACJI

Dokumenty składane o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego oraz o wpis na listę adwokatów winny być w oryginałach bądź w kopiach notarialnie potwierdzonych ( dyplom ukończenia studiów, świadectwa pracy, umowy itd.)

Skip to content